Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prawie zamówień publicznych.

Nasze wsparcie w tym obszarze obejmuje, w szczególności:

– doradztwo prawne na etapie przygotowywania oferty przetargowej,
– pomoc w wykładni niejasnych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
– wsparcie przy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
– sprawdzanie oferty Klienta przed jej złożeniem, pod względem formalnym i zgodności treści oferty z SIWZ,
– weryfikacja dokumentów składanych w toku postępowania przetargowego,
– pomoc w redakcji pism z wyjaśnieniami dla zamawiającego,
– opracowywanie i wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
– reprezentowanie Klienta na rozprawie przed KIO.

Pragniemy dodać, że adwokat Michał Kalata jest autorem lub współautorem wielu odwołań do KIO, których zasadność została uznana przez zamawiającego w całości, w efekcie czego Klient uzyskiwał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie bez rozprawy.

Pomagamy również wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego i przygotowujemy dla nich umowy konsorcjum i wzory pełnomocnictw.