Polityka plików cookies

Polityka plików cookies

 

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa dostępna pod adresem “www.kalata.eu” (dalej: “Strona”) korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptop, tablet, smartfon), z którego korzysta osoba przeglądająca zawartości Strony.
 3. Pliki te stosowane w celu zapewnienia poprawności działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności Strony, ulepszania jej struktury i zawartości, a także w celach statystycznych.
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies stałe i sesyjne.
 5. Stałe cookies przechowywane są na urządzeniu użytkownika Strony przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, które są automatycznie usuwane po zakończeniu pobytu użytkownika na Stronie lub zakończeniu bieżącej sesji jego przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik Strony może zarządzać plikami cookies poprzez wybór konfiguracji ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  Zmiana ustawień jest dostępna z reguły poprzez zakładkę “opcje”, lub “ustawienia”, po przejściu do sekcji zatytułowanej “prywatność”, “bezpieczeństwo” lub podobnej, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji akceptowania cookies. Taka operacja może jednak spowodować utrudnienie lub brak możliwości dalszego korzystania ze Strony lub jej wybranych funkcji.
 8. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies mogą być dokonywane przez użytkownika Strony w dowolnym momencie.
 9. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: .

 

Cookies policy

 

 1. We inform that our website available at the address “www.kalata.eu” (hereinafter: “Website”) uses the cookie files.
 2. The cookie files constitute small text information, sent by internet server and saved on the IT device (e.g. laptop, tablet, smartphone), used by a person reviewing the contents of the Website.
 3. These files are used in order to provide proper operation and optimal usage of the Website’s functionalities, improve its structure and contents as well as for the statistical purposes.
 4. The Website uses permanent and session cookies.
 5. Persistent cookies are stored on the Website User’s device for the period of time specified within its own parameters or until being removed by the User. Session cookies are temporary files, which are removed automatically after the User finished his stay at the Website or after closure of the current session of his web browser.
 6. Each User of the Website may manage cookies by proper configuration of the settings of his / her web browser. Change in the settings of website browser is available usually in the bookmark “Options”, “Settings”, after passage to the section “Privacy”, “Security” or similar, depending on the type of a web browser.
 7. The User also enjoys a possibility to deactivate an option to allow cookies in his/ her web browser. However, such action may hamper or make using of the Website or its selected functions unavailable.
 8. Change in the settings of web browser in the scope of cookies’ service, can be made by the User of the Website at any time.
 9. All questions please direct at the following address: .