Michał Kalata – adwokat i założyciel kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem.

Świadczy usługi prawne w zakresie wszelkich umów cywilnoprawnych, w szczególności kontraktów dotyczących nabycia wartości niematerialnych i prawnych przez spółki prawa handlowego.

Posiada ekspercką wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych oraz wieloletnią praktykę w zakresie umów IT, w tym m.in. o stworzenie stron www i aplikacji mobilnych. Zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w zakresie projektów internetowych w obszarach e-commerce i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Doradza klientom w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami, badania ich stanu prawnego oraz przygotowuje profesjonalne umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Adwokat Michał Kalata specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych i oferuje klientom wsparcie prawne na etapie przygotowywania oferty przetargowej, jak również w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto, z powodzeniem reprezentował klientów przed sądami w skomplikowanych sprawach cywilnych, a także w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń.

Świadczy usługi na rzecz klientów z branży kreatywnej, wydawnictw i agencji reklamowych. Doradza prawnie twórcom dzieł literackich, fotograficznych i plastycznych.

Publikacje naukowe Michała ukazały się w Przeglądzie Sądowym, Zeszytach Cywilistycznych Lege Artis oraz w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Komunikatywnie posługuje się językami: niemieckim, francuskim i włoskim.